رحیمیﻧﮋاد, ﻋﺒﺎس, بر جعلی لو, سمیه, ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ, ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد, فراهانی, ﺣﺠﺖاﻟﻪ, امانی, حبیب. (1391). اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3(9), 1-16.
ﻋﺒﺎس رحیمیﻧﮋاد; سمیه بر جعلی لو; ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ; ﺣﺠﺖاﻟﻪ فراهانی; حبیب امانی. "اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ". دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3, 9, 1391, 1-16.
رحیمیﻧﮋاد, ﻋﺒﺎس, بر جعلی لو, سمیه, ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ, ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد, فراهانی, ﺣﺠﺖاﻟﻪ, امانی, حبیب. (1391). 'اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ', دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3(9), pp. 1-16.
رحیمیﻧﮋاد, ﻋﺒﺎس, بر جعلی لو, سمیه, ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ, ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد, فراهانی, ﺣﺠﺖاﻟﻪ, امانی, حبیب. اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 1391; 3(9): 1-16.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.